.

Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego rzeki Jasiołki – prawego dopływu Wisłoki

Praca zbiorowa. Opracowanie redakcyjne: drMariusz Klichi mgrSabina Jarek.wg badań przeprowadzonych w 2014r.

Jak to określono w tytule, artykuł zawiera tylko wstępną waloryzację przyrodniczą badanego obszaru. Wyniki tej pracy potwierdzają jednak w pełni przypuszczenia co do szczególnych walorów przyrodniczych tego - dotąd mało zbadanego - zakątka obszaru zlewni Wisłoki. Praca jest efektem wspólnych działań Zakładu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Fundacji Ekologicznej CZYSTA WISŁOKA. W realizacji tego projektu naukowo-edukacyjnego czynnie uczestniczyli studenci z Koła Naukowego Przyrodników OSKA pod naukową opieką Pana Doktora Mariusza Klicha.Podkreślenia wymaga pionierski charakter tego przedsięwzięcia badawczego oraz jego konkretna przydatność - zarówno dla celów dydaktycznych, jak i dla zwrócenia uwagi na potrzebę zachowania naturalnego piękna tego - w niektórych miejscach - nadal jeszcze dzikiego rejonu.Występuje w nim w naturalnych zbiorowiskach wiele gatunków roślin i zwierząt objętych różnymi formami ochrony. M.in. utworzono tam rezerwat „Źródliska Jasiołki” oraz 2 Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj. OSOP „Beskid Niski” i SOOS „Ostoja Jaśliska”.

 Zachęcamy do lektury anonsowanego artykułu. Czytelnicy mogą w nim znaleźć nie tylko opisy i barwne ilustracje flory i fauny występującej na badanym obszarze, ale także obszerną i przystępną prezentację praktycznej „kuchni” badawczej. Do badań jakości wody w Jasiołce wybrano dość łatwe do wykonania oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Można je wykonać nawet w skromnych warunkach szkolnego laboratorium. Sporo miejsca zajmuje teżprzedstawienie badań makrobentosu dennego, który uważany jest aktualnie za najbardziej wiarygodny – obok ryb - bioindykator jakości wody w rzece.

Przeprowadzone badania wykazały, że obszar źródliskowy Jasiołki posiada charakter obszaru naturalnego. Bogactwo flory i fauny, jakie występuje na terenie badanego obszaru wymaga jak największego ograniczenia negatywnej ingerencji człowieka w ten rejon. Należy zadbać o to, aby tego typu tereny chronić w jak największym stopniu, gdyż są one ważnym elementem kulturowym, rekreacyjnym i edukacyjnym. W końcowej części artykułu przedstawiono zagrożenia, jakie dla tego obszaru niosą czynniki antropogeniczne oraz konieczność dalszych badań nad skutecznością dotychczasowych działań ochronnych i potrzebą podjęcia nowych.

Artykuł zamieściliśmy w naszymBiuletynie Informacyjnym  nr 2/2015 (124).Biuletyn ten udostępniamy w całości w formie pliku do pobrania (⃰.pdf). Liczymy na to, że – podobnie jak nasze wcześniejsze opracowania własne – artykuł ten będzie również dobrze przyjęty przez czytelników. Być może będzie także inspiracją dla osób zaangażowanych w ochronę przyrody do wyszukiwania tego rodzaju terenów i opracowywania dla nich waloryzacji przyrodniczych w celu objęcia działaniami ochronnymi.

Do pobrania:Biuletyn Informacyjny  nr 2/2015 (124).

Czytany 2823 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.