Wydrukuj tę stronę

Kontynuacja badań nadrzecznych zbiorowisk roślinnych występujących wzdłuż Wisłoki

mgr Sabina Klich styczeń 10, 2017

Część II – odcinek środkowego biegu rzeki – od ujścia Kłopotnicy w Osieku Jasielskim
do mostu w Jaworzu Górnym. (opracowanie własne wg badań przeprowadzonych w 2016 r.)

        Opracowanie zawiera sprawozdanie z kontynuowanych w 2016 roku badań poświęconych szacie roślinnej występującej wzdłuż Wisłoki. Obszar badań obejmuje środkowy odcinek biegu Wisłoki i pokrywa się z obszarem Natura 2000 „Wisłoka z dopływami”. Autorka wyznaczyła i opisała na tym odcinku 14 stanowisk badawczych. Stanowiska wyznaczono w taki sposób, aby reprezentowały jak najbardziej różnorodne siedliska. Każde stanowisko zostało oznaczone współrzędnymi geograficznymi i przypisane do najbliżej leżącej miejscowości. Badania dokumentują odpowiednie fotografie. Pełny tekst artykułu dostępny jest w zakładce OPRACOWANIA WŁASNE. Zapraszamy do lektury. Dolina Wisłoki na badanym odcinku ma szerokość nawet do 2 km. Rzeka tworzy tu liczne zakola i meandry powodując zróżnicowanie krajobrazu i warunków środowiskowych. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są lasy i zarośla łęgowe. W porównaniu z górnym odcinkiem biegu rzeki zauważalne są w tym zakresie pewne różnice. M.in. zmienił się udział różnych typów łęgów. W badanym środkowym odcinku Wisłoki przeważa łęg wierzbowy. Zaobserwowano też wzmożony udział gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, które często tworzą samodzielne zbiorowiska. Wiąże się to z pełnioną przez badany ekosystem rzeczny funkcją korytarza ekologicznego ułatwiającego transport tych gatunków. Zidentyfikowano też siedliska o znaczeniu europejskim, dla których Autorka podała krótką charakterystykę.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszym Biuletynem Informacyjnym nr 4/2016 (133) zawierającym ten artykuł. Biuletyn udostępniamy w całości w formie pliku do pobrania (*pdf).

 Do pobrania:  Biuletynem Informacyjnym nr 4/2016 (133)

Czytany 1640 razy