.

4. Źródliska Wisłoki

Źródliska Wisłoki

Podstawowe informacje:
Kod: PLH120057
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 181,8 ha
Region administracyjny:
Województwo małopolskie – 100%
Gminy: Sękowa

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Charakterystyka obszaru

Obszar obejmuje terasę zalewową górnej Wisłoki w rejonie Radocyny wraz z młakami źródliskowymi i biorącymi z nich początek potokami. Występuje tu stanowisk  ślimaka -  poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior) w Karpatach . Wśród młak stosunkowo duży udział mają te, które stanowią siedlisko poczwarówki zwężonej. Należą one do typu eutroficznych młak górskich . Na tych stanowiskach razem z poczwarówką występują chronione gatunki roślin,  a wzdłuż Wisłoki ziołorośla nadrzeczne, wilgotne łąki i pas zarośli łęgowych (wierzby).

W granicach obszaru znajduje się stanowisko bobra z tamą na Wisłoce i rozlewiskiem, które funkcjonuje jako istotne miejsce rozrodu płazów, w tym traszek: karpackiej i grzebieniastej. Podobne funkcje dla płazów spełnia znajdujące się też w granicach obszaru "jeziorko" osuwiskowe. Bytują tu także wydra i kumak górski.

Klasy siedlisk:

- lasy liściaste – 27%,
- lasy mieszane – 20%,
- siedliska łąkowe i zaroślowe – 53%,

Formy ochrony istniejące w obszarze

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Zagrożenia:

Zmiany stosunków wodnych, zmiana sposobu użytkowania łąk i młak.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ssaki

1337

bóbr europejski

1355

wydra

Gady i płazy

1166

Traszka grzebieniasta

1193

Kumak górski

2001

Traszka karpacka

Bezkręgowce

1014

Poczwarówka zwężona

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Rośliny

kruszczyk błotny

tłustosz

wełnianka szerokolistna

wełnianka wąskolistna

bobrek trójlistkowy

kukułka Fuchsa

konwalia majowa

przetacznik błotny

ziołorośla nadrzeczne

Mapa poglądowa:

4-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH120057

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3442 razy