Wydrukuj tę stronę

Stan jednolitych części wód w zlewni Wisłoki wg badań monitoringowych 2014 roku.

W 2014 roku sieć monitoringu wód w zlewni Wisłoki tworzyło 16 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 5 ciekach w 12 jednolitych częściach wód. Badania prowadziły Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Rzeszowie i w Krakowie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011r. Nr 258, poz. 1550) oraz w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1558). Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska i programami wojewódzkimi, w wszystkich punktach przeprowadzono monitoring operacyjny wraz z monitoringiem stopnia zagrożenia wód z źródeł komunalnych, a w 7 punktach także monitoring spełniania wymagań dla wód przeznaczonych dla zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Badania ukierunkowano głównie na:ocenę stanu wód zagrożonych oddziaływaniem źródeł punktowych i rozproszonych,

  • ocenę stanu wód zagrożonych oddziaływaniem źródeł punktowych i rozproszonych ,
  • ocenę spełnienia wymagań i osiągnięcia celów środowiskowych w obszarach chronionych,
  • pozyskanie spójnego całościowego obrazu stanu wód na obszarze zlewni.

Udostępnione przez Inspektoraty wyniki badań posłużyły do sporządzenia klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego, stanu chemicznego, stanu wód oraz oceny spełniania wymagań w obszarach chronionych. Zgodnie z przyjętą w przepisach „zasadą dziedziczenia”, do oceny wykorzystano także odpowiednie wyniki z lat poprzednich, które są obowiązujące do czasu uzyskania wyników nowych. Uzyskane oceny ujęto w tabele i przedstawiono na mapach.

Ogółem klasyfikacji poddano 11 jednolitych części wód. Z tego 72,7% osiągnęło bardzo dobry (54,5%) i dobry (18,2%) stan lub potencjał ekologiczny, przy czym nie stwierdzono w tym zakresie wód złych. Z badanych 6 jcw, 5 było w dobrym stanie chemicznym i tylko w jednym przypadku (punkt Jasiołka – Jedlicze) stan ten był zły (przekroczenia w zakresie węglowodorów aromatycznych). Nie stwierdzono wód, których stopień zanieczyszczenia uniemożliwia ich pobór do celów zaopatrzenia ludności. Wypadkowy - i pożądany w świetle przepisów unijnych - dobry stan wód osiągnęło 4 z ocenianych 7 jcw (57,1%), a pozostałe – obejmujące dopływy - były niestety w stanie złym i nadal oczekują na intensywne działania naprawcze.W stosunku do wyników badań z poprzednich lat w podsumowaniu stwierdzono dalszą poprawę stanu wód w zlewni Wisłoki, tak w zakresie stanu/potencjału ekologicznego, jak i spełniania dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych. Ocena z roku 2014 wsazuje, że w zlewni Wisłoki poprawa stanu wód może być uznana za trend trwały. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym nr 3/2015 (125) zawierającym tę ocenę stanu wód w zlewni Wisłoki. Biuletyn udostępniamy w całości w formie pliku .pdf (do pobrania MENU obok art.).

Czytany 1995 razy