.

Kolejny(8) publikowany u nas - raport zawierający „Stan jednolitych części wód w zlewni Wisłoki w roku 2015”

         Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym nr 1/2016 (130) zawierającym ocenę stanu wód w zlewni Wisłoki w roku 2015, jak również podsumowanie pierwszego pełnego cyklu gospodarowania wodami obejmującego lata 2010 – 2015.

Biuletyn dostępny w formie pliku (.pdf) w zakładce CZYSTOŚĆ WISŁOKI. 

W roku 2015 sieć monitoringu wód w zlewni Wisłoki stanowiło 15 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 8 ciekach w 10 jednolitych częściach wód. Wszystkie jednolite części wód zaliczone były do obszarów chronionych, jako obszary wrażliwe na substancje biogenne pochodzące ze źródeł komunalnych. Pozyskane z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (Podkarpackiego i Małopolskiego) wyniki badań monitoringowych posłużyły do dokonania przewidzianym prawem ocen. Wykonane oceny objęły w szczególności:

  • stan ekologiczny w 7 punktach reprezentatywnych i w 5 jednolitych częściach wód (jcw),
  • potencjał ekologiczny w 7 punktach pomiarowo kontrolnych i w 7 jcw,
  • stan chemiczny w 8 jcw,
  • stan wód w jednolitych ich częściach.

Uzyskane oceny ujęto w tabele i przedstawiono na mapach.

Rok 2015 na obszarze całego kraju został sklasyfikowany jako ekstremalnie ciepły, a pod względem ilości opadów jako suchy. Na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego odnotowano na wodowskazach spadki poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Miało to wpływ na pogorszenie wyników analiz prób monitoringowych i dokonane na ich podstawie oceny. W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji m.in. stwierdzono jednak, że:

  • 70% jednolitych części wód (7 jcw) osiągnęło dobry stan lub potencjał ekologiczny (bardzo dobrego stanu żadna jcw nie osiągnęła),
  • nie stwierdzono wód o złym stanie lub potencjale ekologicznym,
  • 6 z 8 badanych jcw osiągnęło dobry stan chemiczny,
  • nie stwierdzono wód o stopniu zanieczyszczenia uniemożliwiającym ich wykorzystanie do celów zaopatrzenia ludności,

 Oceny dokonane w warunkach suszy – pomimo pogorszenia – potwierdzają trwałość  ogólnej poprawy stanu wód w zlewni Wisłoki.W odrębnej części raportu dokonano próby podsumowania efektów pierwszego cyklu gospodarowania wodami w latach 2010 – 2015 w oparciu o wyniki badań monitoringowych. W rezultacie otrzymano następującą ocenę ogólną: 

 - dobry stan wód – wg przepisów UE - osiągnęło 9 z 19 sklasyfikowanych jcw (47,4%). 

Doprowadzenie pozostałych 10 jcw do pożądanego stanu dobrego wymaga pogłębionej analizy i ustalenia koniecznych poważnych przedsięwzięć i działań celowych. Klasyfikacje stanu wód na koniec cyklu wodnego przedstawiono na mapach, które mogą być wykorzystane do opracowania założeń do programu naprawczego.

 

Czytany 1668 razy